577 211 027

kosmetika@saxo.cz

GDPR

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/676 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“)
 
1. Správce osobních údajů
Společnost SAXO, spol. s r.o. se sídlem Václavská 458, 760 01 Zlín – Kudlov, IČ: 25319442, DIČ: CZ25319442, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 25329, (dále jen „správce“) Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech. 

2. Rozsah zpracování osobních údajů
Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti uzavření smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce. 

3. Zdroje osobních údajů
  - přímo od subjektů údajů

  - velkoobchod
  - distributor
  - kamerový systém
  - veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (např. obchodní rejstřík, živnostenský
    rejstřík, katastr nemovitostí, apod.) 

4. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování
- adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např.
  jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje
  umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo
  faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace)
- popisné údaje (např. bankovní spojení, obrazový záznam z kamerového systému)

- další údaje nezbytné pro plnění smlouvy
- údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany
  subjektu údajů (zpracování fotografií, použití osobních údajů za účelem personálních řízení aj.)

5. Kategorie subjektů údajů
- zákazník správce
- zaměstnanec správce
- dopravce
- dodavatel služby
- návštěvník aj. osoby pohybující se v areálech správce, které jsou monitorovány kamerovým systémem
- jiná osoba, které je ve smluvním vztahu ke správci

- uchazeč o zaměstnání

6. Kategorie příjemců osobních údajů
- velkoobchodníci
- finanční správa
- veřejné ústavy
- zpracovatel
- smluvní partneři zajišťující výběrová řízení na volná pracovní místa
- státní aj. orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy
- další příjemci (např. předání osobních údajů do zahraničí – státy EU)

7. Účel zpracování osobních údajů
- účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů

- jednání o smluvním vztahu
- plnění smlouvy
- ochrana práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob (např. vymáhání pohledávek správce)
- archivnictví vedené na základě zákona
- výběrová řízení na volná pracovní místa
- plnění zákonných povinností ze strany správce
- ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů

8. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů
Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v jeho provozovnách, pobočkách a sídle správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobních údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jako i k jinému zneužití osobních údajů.  Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

9. Doba zpracování osobních údajů
V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, ve spisovém a skartačním řádu správce či v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.

10. Poučení
Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů.

V souladu se čl. 6 ods. 1 GDPR může správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat tyto údaje:

- Subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů,

- Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení
  opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů,
- Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje,

- Zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby,
- Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné
  moci, kterým je pověřen správce,
- Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě
  případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů
  vyžadující ochranu osobních údajů.

11. Práva subjektů údajů
a) v souladu se čl. 12 DGPR informuje správce na žádost subjektu údajů subjekt údajů o právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím:
   
   - Účelu zpracování,

   - Kategorii dotčených osobních údajů,
   - Příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
   - Plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy

   - Veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů,
   - Skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

b) Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

   - Požádat správce o vysvětlení.
   - Požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení
     opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů.
   - Je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 1 shledána za oprávněnou, správce odstraní neprodleně
     závadný stav.
   - Nevyhoví-li správce žádostí subjektu údajů podle odstavce 1, má subjekt údajů právo obrátit se přímo
     na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů.
   - Postup podle odstavce 1 nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na dozorový úřad
     přímo.
   - Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady
     nezbytné na poskytnutí informace.

Toto prohlášení je veřejně přístupné na internetových stránkách správce.

Sledujte nás na Instagramu

Přihlašte se k odběru newsletteru na Váš e-mail
Přihlašte se a naše nejlepší slevy a nabídky budeme posílat do Vaší e-mailové schránky.

Rychlá navigace

Informace pro Vás

Kontakt

SAXO, spol. s r. o.
Václavská 458
76001 Zlín
IČ: 25319442, DIČ: CZ25319442

tel.: 577 211 027

kosmetika@saxo.cz

Přihlášení